Vedtatt på årsmøte mars 2021.

1 - Lagsform
Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn Lalm Samfunnshus SA. Det er et samvirkeforetak med skiftende medlemsantall, kapital og avgrenset ansvar. Foretakslokalene er på Lalm i Vågå kommune.

2 - Formål
Formålet er å eie og drive samfunnshuset på Lalm og på den måten skaffe bygdefolket et samlingssted med rom for møter, fester, teater, kafé, kroppsøving m.m. Laget har ikke næring som formål.

3 - Bruken av huset
Samfunnshuset kan benyttes av lag, foreninger og andre til bruk for alle lovlige formål. Ingen må stenges ute for religiøs syn eller politisk program, eller av andre grunner som strider mot de krav toleransen har satt. Huset blir elles brukt slik brukerne finner det best, med hensyn til økonomien til huset og til de sosiale og kulturelle formål som huset skal gi plass for. Leievilkåra skal være de samme for alle som bruker huset, enten de er medlemmer eller ikke. Bare i særlige tilfeller kan styret gjøre unntak fra denne regelen. På 1. og 17. mai har den offisielle valgte komité førsteretten til storsalen med tilhørende rom.

4 - Lotter
Lotter i laget kan tegnes av lag, institusjoner, og enkeltpersoner i form av kjøp av en eller flere lotter. Medlemmene har ikke ansvar for laget sin gjeld utover egne lotter. Verdien av hver lott er kr. 100,- Det skal føres liste over medlemmene og de lotter hver av disse har. Det betales ingen årlig kontingent

5 - Overdraing av lotter
Man kan ikke overdra lotter uten godkjenning av styret. Faller et medlem fra, vil lotten bli strøket. Medlemmene har ikke krav på tilbakebetaling av sitt medlemsinnskudd ved utmelding.

6 - Årsmøte
Årsmøtet er lagets høyeste myndighet, og skal avholdes innen utgangen av mars måned. Det nye styret trer i kraft påfølgende styremøte, senest utgangen av april. Det blir innkalt til årsmøte med minst 14 dagers varsel, og med opplysninger om de saker som skal opp til drøfting. Det skal føres referat/møtebok over saker og vedtak. Vedtak på årsmøtet blir gjort med vanlig flertall om ikke annet er fastsatt. I tilfelle likt stemmetall ved valg, blir dette avgjort ved loddtrekning. Det er bare årsmøtet som kan ta avgjørelse på om handel eller leieavtale om fast eiendom og vedtak om å låne penger eller gjøre andre avtaler som medfører pantsetning av noe som laget eier. Følgende saker skal behandles av møtet:

 1. Valg av møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere.
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
 3. Årsberetning og revidert regnskap.
 4. Budsjett og handlingsplan for neste periode.
 5. Andre saker som er ført opp på saklisten:
  a. Evt. endring av vedtekter. b. Bruk av over/underskudd. c. Innkomne saker.
 6. Valg av styre:
  a. Valg på aktuelle nye medlemmer. b. Kasserer c. Revisorer.

7 – Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte blir holdt etter vedtak i styret eller etter skriftlig krav fra minst 15 medlemmer. Leder eller nestleder i styret kaller inn til ekstraordinært årsmøte med minst 14 dagers varsel, med opplysninger om de saker som skal drøftes.

8 - Styret og daglig leder
Styret består av en representant fra hvert (aktivt) lag og forening på Lalm, med evt. rullering hvert år. Hensikten med rullering er å forberede lag og foreninger på ledervervet. Styret består til enhver tid av 5 – 7 medlemmer. Ledervalget gjelder for 1 år av gangen. Styret velger selv nestleder og sekretær, og velger kasserer. Kasserervervet kan en utenforstående ta på seg, uten hensyn til resten av styret. Styret er kan fatte vedtak når 4 medlemmer er til stede. Hvis stemmene står likt avgjør leder sin stemme utslaget. Styret har ikke mulighet til å selge, pantsette eller påføre laget kausjonsansvar av noe slag. Heller ikke kan styret bruke foretaket sine inntekter til annet enn vedlikehold og drift. Styret fører møtereferat som blir godkjent på neste styremøte, eller skriver møtebok som blir underskrevet av alle møtende medlemmer. Foretaket skal ikke ha daglig leder.

9 - Endringer av vedtekter
Endringer av vedtekter kan bare gjøres på ordinært årsmøte eller ekstraordinært årsmøte med minst 2/3 flertall.

10 - Oppløsning og fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket
Framlegg om oppløsning av samvirkeforetaket kan bare bli lagt fram av styret eller minst 15 medlemmer. For at oppløsningen eller overdraing av verdier kan bli vedtatt, er det krav at minst 2/3 av de stemmeberettigede i samvirkeforetaket er til stede på årsmøtet, og at minst 2/3 av stemmene er for forslaget. Er ikke 2/3 av stemmene representerte, kan oppløsningen likevel bli vedtatt dersom vedtaket blir stadfestet i et nytt møte, der alle medlemmene er innkalt med minst 14 dagers varsel.Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt sitt medlemsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at de andre forpliktelsene er dekt. Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter på medlemsinnskuddet. Gjenværende midler utover dette skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål, fortrinnsvis forbunnet med drift av samfunnshus i Vågå kommune.

11 – Bruk av årsoverskudd/-underskudd
Avgjørelsen om bruk av årsoverskudd/-underskudd skal vedtas av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke avgjøres å bruke et høyere beløp enn det styret foreslår og godkjenner, men årsmøtet kan selv bestemme bruken innenfor følgende rammer:

 1. Godskriving/bruk av foretakets egenkapital
 2. Etterbetaling (jf. samvirkelova §27)
 3. Avsetning til etterbetaling (jf. samvirkelova § 28)
 4. Avsetning til medlemskapitalkonto (jf. samvirkelova §29)
 5. Forrentning av medlemsinnskudd og medlemskapitalkonti (jf. samvirkelova § 30)