Vedtatt på årsmøte 20. mars 2023.

§1 - Lagsform

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn Lalm Samfunnshus SA. Det er et samvirkeforetak med skiftende andelseiere, kapital og avgrenset ansvar. Foretakslokalene er på Lalm i Vågå kommune.

§2 - Formål

Formålet er å eie og drive samfunnshuset på Lalm og på den måten skaffe bygdefolket et samlingssted med rom for møter, fester, teater, kafé, trening m.m. Laget har ikke næring som formål.

§3 - Bruken av huset

Samfunnshuset kan benyttes av lag, foreninger og andre til bruk for alle lovlige formål. Ingen må stenges ute for religiøst syn eller politisk program, eller av andre grunner som strider mot de krav toleransen har satt. Huset blir elles brukt slik brukerne finner det best, med hensyn til økonomien til huset og til de sosiale og kulturelle formål som huset skal gi plass for. Leievilkårene skal være de samme for alle som bruker huset, enten de er andelseier eller ikke. Bare i særlige tilfeller kan styret gjøre unntak fra denne regelen. På 1. og 17. mai har den offisielle valgte komité førsteretten til storsalen med tilhørende rom.

§4 - Andeler

Andeler i laget kan tegnes av lag, bedrifter, institusjoner, og enkeltpersoner i form av kjøp av en eller flere andeler. Andelseiere har ikke ansvar for laget sin gjeld utover egne andeler. Verdien av hver andel er kr. 100,- Det skal føres liste over andelseiere og de andeler hver av disse har. Det betales ingen årlig kontingent.

§5 - Overdragelse av andeler

Man kan ikke overdra andeler uten godkjenning av styret. Faller en andelseier fra, vil andelen bli strøket. Andelseier har ikke krav på tilbakebetaling av sitt andelsinnskudd ved utmelding. 

§ 6 - Årsmøte

Årsmøtet er lagets høyeste myndighet, og skal avholdes innen utgangen av mars måned. Det nye styret trer i kraft påfølgende styremøte, senest utgangen av april. Det blir innkalt til årsmøte med minst 14 dagers varsel, og med opplysninger om de saker som skal opp til drøfting. Det skal føres referat/møtebok over saker og vedtak. Vedtak på årsmøtet blir gjort med vanlig flertall om ikke annet er fastsatt. I tilfelle likt stemmetall ved valg, blir dette avgjort ved loddtrekning.

Følgende saker skal behandles av møtet:

1. Valg av møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere.
2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
3. Årsberetning og revidert regnskap.
4. Budsjett og handlingsplan for neste periode.
5. Andre saker som er ført opp på saklisten:

    a. Ev. endring av vedtekter.
    b. Ev. endring av pris pr. andel
    
c. Bruk av over/underskudd.
   
d. Innkomne saker.

6. Valg av styre:

    a. Valg på aktuelle nye medlemmer.
    
b. Kasserer.
    
c. Revisorer.

§ 7 – Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte blir holdt etter vedtak i styret eller etter skriftlig krav fra minst 15 andelseiere. Leder eller nestleder i styret kaller inn til ekstraordinært årsmøte med minst 14 dagers varsel, med opplysninger om de saker som skal drøftes.

§8 - Styret og daglig leder

Styret består av en representant fra hvert (aktivt) lag og forening på Lalm, med evt. rullering hvert år. Hensikten med rullering er å forberede lag og foreninger på ledervervet. Styret består til enhver tid av 5 – 7 medlemmer. Ledervalget gjelder for 1 år av gangen. Styret velger selv nestleder og sekretær, og velger kasserer. Kasserervervet kan en utenforstående ta på seg, uten hensyn til resten av styret. Styret er kan fatte vedtak når 4 medlemmer er til stede. Hvis stemmene står likt, avgjør leder sin dobbeltstemme utslaget. Styret kan ikke bruke foretaket sine inntekter til annet enn vedlikehold og drift. Styret kan fatte vedtak om å låne penger eller gjøre andre avtaler som medfører pantsetning av noe som laget eier, hvis de ser nødvendigheten av dette. Styret fører møtereferat som blir godkjent på neste styremøte, eller skriver møtebok som blir underskrevet av alle møtende andelseiere. Foretaket skal ikke ha daglig leder.

§9 - Endringer av vedtekter

Endringer av vedtekter kan bare gjøres på ordinært årsmøte eller ekstraordinært årsmøte med minst 2/3 flertall.

§ 10 - Oppløsning og fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket

Framlegg om oppløsning av samvirkeforetaket kan bare bli lagt fram av styret eller minst 15 andelseiere. For at oppløsningen eller overdraing av verdier kan bli vedtatt, er det krav at minst 2/3 av de stemmeberettigede i samvirkeforetaket er til stede på årsmøtet, og at minst 2/3 av stemmene er for forslaget. Er ikke 2/3 av stemmene representerte, kan oppløsningen likevel bli vedtatt dersom vedtaket blir stadfestet i et nytt møte, der alle andelseiere er innkalt med minst 14 dagers varsel.

Foretakets andelseiere har ikke rett til å få utbetalt verdien av sin(e) andel(er) dersom det er midler i foretaket etter at de andre forpliktelsene er dekt. Andelseiere har ikke krav på å få utbetalt renter på andelsinnskuddet.

Gjenværende midler utover dette skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål, fortrinnsvis forbundet med drift av samfunnshus i Vågå kommune.

§ 11 – Bruk av årsoverskudd/-underskudd

Avgjørelsen om bruk av årsoverskudd/-underskudd skal vedtas av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke avgjøres å bruke et høyere beløp enn det styret foreslår og godkjenner, men årsmøtet kan selv bestemme bruken innenfor følgende rammer:

  1. Godskriving/bruk av foretakets egenkapital
  2. Etterbetaling (jf. samvirkelova §27)
  3. Avsetning til etterbetaling (jf. samvirkelova § 28)
  4. Avsetning til medlems(andels)kapitalkonto (jf. samvirkelova §29)
  5. Forrentning av medlems(andels)innskudd og medlems(andels)kapitalkonti (jf. samvirkelova § 30)