BRUKERS ANSVAR FOR BRANNSIKKERHET


Brukere av huset skal:

 • Til enhver tid være kjent med:

- rømningsveier.
- plassering og bruk av slokkeutstyr.
- bygningens system for brannmelding, automatisk og manuell.

 • Jevnlig kontrollere at rømningsveier fra eget område fungerer som forutsatt, og kontakte brannvernleder før det foretas innredningsendringer som kan påvirke tilgjengeligheten av rømningsveiene.
 • Påse at brannslokkeutstyr ikke tildekkes eller kamufleres.
 • Melde fra til brannvernleder om eventuelle feil og mangler
  vedr. brannsikring av bygningen. Dette ansvaret gjelder hele bygningen.
 • Overholde røykeforbud.

Branninstruks
Instruksen omfatter alle som ikke er tildelt spesielle oppgaver i en brannsituasjon, og skal sikre at alle skal komme seg ut og i sikkerhet på angitt sted for registrering.

Samlingsplass: Lekeplass ved samfunnshuset.

Straks brann er oppdaget skal:

 • Brannvesenet varsles ved at du ringer 110.  Ved varsling til brannvesenet skal det opplyses om:

- skadested med adresse (Kokkehølvegen 1)
- omfang av brannen
- eventuelle personskader

 • Det settes i gang slokkingsforsøk.
 • Personer som er i fare varsles dersom slokking ikke lykkes.
 •  Brannalarm utløses dersom den ikke allerede er utløst automatisk

Evakueringsplan:
Brannansvarlig skal påse at evakuering fra eget ansvarsområde iverksettes umiddelbart og ta en rask kontrollrunde i sitt ansvarsområde for å se at alle er evakuert.

 • Alle som ikke har oppgaver i forbindelse med slokking og
  evakuering skal straks forlate bygget.
 • Lukk alle dører og vinduer slik at brann og røyk sprer seg minst mulig.
 • Bruk nærmeste rømningsvei.
 • Sørg for at besøkende også blir evakuert.
 • Alle samles på avtalt samlingsplass (se over).
 • Ingen må forlate området eller gå inn i bygningene igjen.

 Lalm samfunnshus SA

2022